Omgevingsvergunningvrij bouwen

Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. De Wabo staat voor 'Wet algemene bepalingen omgevingsrecht'. Onder de Wabo wordt niet meer gesproken van een bouwvergunning maar van een omgevingsvergunning. Een omgevingsvergunning kan veel meer inhouden dan alleen de ouderwetse bouwvergunning.

Een omgevingsvergunning kan verschillende activiteiten bevatten. Bijvoorbeeld de activiteiten slopen, milieu, inritten, bomen kappen, bestemmingsplan, bouwen, e.d. De Wabo is dus veelomvattend. Deze website geeft uitleg over de vergunningsplicht over de activiteit bouwen onder de Wabo.

De nieuwe regeling is een zeer complexe en uitgebreide wet met vele valkuilen. Heeft u weinig kennis van deze regelgeving is het dringend advies om uw bouwplan voor te leggen aan de gemeente of op het forum.


Niet voor elk bouwplan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bij de huidige bouwvergunning wordt onderscheidt gemaak tussen vergunningsvrij, lichte bouwvergunning en een reguliere bouwvergunning. Ook onder de Wabo wordt onderscheidt gemaakt in verschillende vormen van een omgevingsvergunning. Voor de activiteit bouwen worden de volgende drie vormen onderscheiden:


1 Vergunningplichtig

Voor een bouwplan heeft u in het beginsel altijd een omgevingsvergunning nodig voor ten minste de activiteit bouwen. Natuurlijk moet er wel sprake zijn van 'bouwen'. U heeft geen vergunning nodig voor de activiteit bouwen indien het bouwplan in de volgende twee categorieen valt:

2 Vergunningvrij bouwen
Bij deze categorie dient u het bouwplan eerst te toetsen aan het bestemmingsplan. Voldoet het bouwplan aan het bestemmingsplan dan heeft u geen omgevingsvergunning nodig voor de activiteit bouwen.
Voldoet het bouwplan echter niet aan het bestemmingsplan dan moet u voor de strijdigheid met het bestemmingsplan een omgevingsvergunning aanvragen. U vraagt bij de gemeente dus een omgevingsvergunning aan voor de activiteit planologisch (bestemmingsplan) strijdig gebruik. De activiteit bouwen blijft echter vergunningsvrij. U hoeft dus geen bouwkundige tekeningen en constructieberekeningen in te dienen bij de gemeente. Uiteraard is het wel verstandig om deze te laten maken.
In bijlage 2 van het Bor in artikel 3 is de lijst te vinden van bouwwerken waarvoor activiteit bouwen geen omgevingsvergunning nodig is.

 

3 Vergunningvrij bouwen en bestemmingsplan
Hierbij heeft u geen omgevingsvergunning nodig. U mag direct zonder toestemming of melding met de bouwwerkzaamheden beginnen. Het bouwplan hoeft niet worden getoetst aan het bestemmingsplan en kan daar dus mee in strijd zijn.
In bijlage 2 van het Bor in artikel 2 zijn de bouwwerken opgesomt die omgevingsvergunningsvrij zijn.

TweetsRegels vergunningvrij bouwen worden per oktober 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014