Toetsing Bijbehorend bouwwerk vergunningvrij?

Akkoord?   Opmerkingen
Definitie bijbehorend bouwerk:
op de grond staand,
met een dak,
functioneel verbonden met hoofdgebouw,
op hetzelfde erf.
Indien hoofdgebouw geen woning is maar op perceel wel woning aanwezig is dan:
-Achtererfgebied bepaald door gebouw dat dichts is gelegen bij openbaar toegankelijk gebied
-Woning op perceel kan toch als hoofdgebouw worden aangemerkt


Akkoord?   Opmerkingen
Niet hoger dan 5 meter;
Gebouwd in het achtererfgebied;
Geen illegale bouwwerken aanwezig;
Niet gebouwd bij een beschermd monument (Rijks, provinciaal of gemeentelijk);
Niet gebouwd in beschermd stads- of dorpsgezicht tenzij uitsluitend inpandig wordt verbouwd;
Aantal woningen blijft gelijk;Akkoord?   Opmerkingen
Afstand tot openbaar toegankelijk gebied groter dan 1 meter tenzij welstand niet van toepassing is;
Bouwwerk niet voorzien van dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte;
Achtererfgebied niet meer dan 50% bebouwd;
Niet bij een woonwagen;
Niet bij een tijdelijk hoofdgebouw;
Niet bij een recreatief nachtverblijf door 1 huishouden (recreatiewoning).
Niet in veiligheidszone A-zone of B- zone (rondom een munitieopslag of inrichting voor ontplofbare stoffen, zie bestemmingsplan of beheersverordening);
Niet in een ander gebied waarin bouwen op grond van het bestemmingsplan of de beheersverordening niet is toegestaan vanwege het overschrijden van het plaatsgebonden risico van 10-6 per jaar als gevolg van de aanwezigheid van een inrichting, transportroute of buisleiding dan wel vanwege de ligging in een belemmeringsstrook voor het onderhoud van een buisleiding.Voor het deel binnen een afstand van 2,5 m van het hoofdgebouw

Akkoord?   Opmerkingen
Niet hoger dan 4 m;
Niet hoger dan 0,3 m boven vloer eerste verdieping;
Niet hoger dan het hoofdgebouw.

 

Voor het deel buiten een afstand van 2,5 m van het hoofdgebouw  
Akkoord?   Opmerkingen
Niet hoger dan 3 m;
Binnen 1 m van een naburig erf maximaal 10 m2 vergunningvrije bouwwerken;
Maximaal 30 m2 vergunningvrije bouwwerken buiten 2,5 m zone;
Functioneel ondergeschikt.
   

 

Bouwlocatie: Bestemmingsplan:
   
Aanvrager Behandelde ambtenaar

Paraaf met datum

Paraaf met datum

Meer informatie over vergunningvrij bouwen op: http://vergunningvrij.omgevingsvergunning.com
versie 1.1, laatst gewijzigd 28 ausgustus 2010