veel gestelde vragen

Is het toegestaan om een bouwwerk af te breken en vervolgens zonder omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen te herbouwen op dezelfde of een andere plaats?


  Bij het herbouwen en bij het verplaatsen van een bouwwerk is sprake van bouwen in de zin van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Op grond van artikel 2.1 lid 1 onder a van de Wabo is het verboden te bouwen zonder een omgevingsvergunning. In artikel 2.1 lid 3 van de Wabo wordt verwezen naar het Besluit omgevingsrecht (Bor) waarin een aantal uitzonderingen worden gemaakt. In bijlage II bij het Bor is verwoord in welke gevallen geen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is benodigd. wanneer in afwijking van artikel 2.1 lid 1 onder a toch geen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen aangevraagd hoeft te worden:
  1. Dat tot het gewone onderhoud behoord ,
  2. voor werkzaamheden ingevolge een (handhavings)besluit als bedoeld in artikel 13, 13a of 14 van de Woningwet, of
  3. Dat specifiek genoemd wordt in bijlage 2 bij het Besluit omgevingsrecht (Bor).

  Indien u een bouwwerk wilt herbouwen of verplaatsen heeft u dus doorgaans een bouwvergunning nodig:
  Ad. 1: Er is bij herbouw namelijk geen sprake van gewoon onderhoud.

  Ad. 2: Op het moment dat een bouwwerk in slechte staat verkeerd is het mogelijk dat u een handhavingsbesluit krijgt van burgemeester en wethouders om het bouwwerk te herstellen. Indien het bouwwerk in dermate slechte staat is dat alleen herbouw een optie is, zal de gemeente niet aanschrijven tot herbouw, maar u de keuze laten het af te breken of het te herstellen. Kiest u daarbij om het bouwwerk te herstellen, dan zult u een bouwvergunning aan moeten vragen. Ad. 3: Op grond van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) is geen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen vereist indien het bouwwerk specifiek genoemd wordt en voldoet aan de bijbehorende voorwaarden. Daarbij kant het mogelijk wel nodig zijn een omgevingsvergunning voor strijdig planologisch gebruik aan te vragen (bouwwerken genoemd in artikel 3). Bijlage II bij het Bor kunt u hier vinden.

  Herbouwen of verplaatsen van een bouwwerk zonder omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is dus alleen mogelijk in het derde geval: het nieuwe bouwwerk voldoet aan de voorschriften die gelden voor het vergunningvrij bouwen van een bouwwerk.

  Het te herbouwen of te verplaatsen bouwwerk dient in beginsel te voldoen aan de nieuwbouw eisen van het Bouwbesluit 2003. Op grond van artikel 1.11, eerste lid hebben burgemeester en wethouders wel de mogelijkheid om bij herbouw ontheffing te kunnen verlenen van de nieuwbouweisen tot maximaal het niveau van bestaande bouw. Dit is niet voor alle voorschriften van het Bouwbesluit mogelijk. Wij adviseren u dan ook eerst met de gemeente te overleggen indien u van plan bent een bouwwerk te herbouwen of te verplaatsen. Bij verplaatsen bestaat de mogelijkheid tot verlenen van ontheffing niet. Verplaatsen staat gelijk aan nieuwbouw en moet derhalve aan alle voorschriften voor nieuwbouw voldoen.

  Door VROM Helpdesk 1-10-2010


     Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014