veel gestelde vragen

Is bij de categorie bouwvergunningsvrije bouwwerken wel rekening gehouden met de handhaafbaarheid? Alle bouwvergunningsvrije bouwwerken moeten immers voldoen aan het Bouwbesluit. Gemeenten worden niet geïnformeerd als er vergunningsvrij wordt gebouwd. Hoe moet er dan worden gecontroleerd?


    Vanaf 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van kracht. Vanaf dat moment wordt er niet meer gesproken over een ‘bouwvergunning’, maar over een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Het vergunningvrije bouwen is ook onder de Wabo geen nieuw fenomeen. Met de Wabo is de categorie vergunningvrije bouwwerken wel verder uitgebreid, met name door dit ook bij niet-woningen toe te staan. Het feit dat alleen repressieve handhaving (achteraf) kan plaatsvinden bij het vergunningvrije bouwen is op zichzelf niet gewijzigd en ook volledig onderkend bij de samenstelling van de categorie bouwvergunningvrije bouwwerken. Het is een bewuste keuze geweest om de intensieve overheidsbemoeienis - die bestaat uit een algemeen geldend verbod tenzij een voorafgaande toestemming (een omgevingsvergunning) is verkregen - bij het kleine bouwen te verminderen.
    Het bevoegd gezag (meestal de gemeente) heeft de taak om toezicht te houden op de naleving van de (bouw)regelgeving. Dat geldt zowel voor illegale bouw, sloop en gebruik (bijvoorbeeld zonder of in afwijking van een vergunning), als voor de naleving van voorschriften die gelden voor bestaande bouwwerken. Het gaat hier om een publieke kerntaak die omvangrijk is en waarbij het bevoegde gezag (gemeenten) de nodige keuzen zal moeten maken. Met name op het terrein van het toezicht op de naleving zullen prioriteiten moeten worden gesteld. Burgemeester en wethouders (in het geval de gemeente bevoegd gezag is) zullen bij de uitvoering van de handhavingstaak moeten bepalen waar aan het toezicht op de naleving een meer passieve invulling wordt gegeven en waar juist intensief toezicht dient plaats te vinden. Zo is het voorstelbaar dat het houden van toezicht op de naleving van de regelgeving bij het vergunningvrije bouwen een minder hoge prioriteit heeft dan het houden van toezicht bij bijvoorbeeld bijeenkomstgebouwen. Burgemeester en wethouders zullen hier zelf beleid voor moeten opstellen in een handhavingsbeleidsplan (ieder bevoegd gezag moet op grond van de Wabo een dergelijk plan vaststellen).

    Door VROM Helpdesk 1-10-2010


     Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014