veel gestelde vragen

Mag de ruimte die artikel 2 en artikel 3 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) voor vergunningvrije bijbehorende bouwwerken bieden, worden gecombineerd? Dus mag ik, als ik bijvoorbeeld een aanbouw wil maken die groter is dan wat artikel 2 toestaat, gebruik maken van artikel 3 door het bijbehorende bouwwerk met ‘krijtstrepen’ in verschillende delen op te delen?


    Voorheen was de uitleg dat dit altijd mogelijk is. Op grond van de uitspraken van de Raad van State (RvS) is nu de conclusie dat het combineren van de mogelijkheden binnen artikel 2 en 3 niet mogelijk is. De meest heldere uitspraak op dit punt is LJN: BZ3374. Deze uitspraak gaat over een bijbehorend bouwwerk dat wordt aangebouwd tegen een bestaande woning. Voor het bouwen van dit bijbehorende bouwwerk wordt een muur van een bestaande aanbouw verwijderd, zodat de bestaande aanbouw en het nieuwe bijbehorende bouwwerk één ruimte van 5,60 meter breed en 7 meter diep gaan vormen.

    De RvS oordeelt hierover dat het gebouw groter is dan 30 m2 en daarmee niet voldoet aan artikel 2, derde lid, onder b van bijlage II van het Bor. Dit omdat volgens de RvS het bestaande deel meegenomen moet worden in de bepaling van de oppervlakte. De uiteindelijk ontstane aanbouw is namelijk bouwkundig en functioneel een geheel. Daarom kan geen onderscheid worden gemaakt tussen het bestaande en nieuw te bouwen deel en moet het ook als geheel worden getoetst aan de regels voor vergunningvrij bouwen. Dit laatste is op zich in lijn met de uitleg van de Helpdesk bouwregelgeving.

    Waar het wringt is dat de Helpdesk eerder het bestaande deel als vergunningvrij onder artikel 3, lid 1 liet vallen. Dat dit niet mogelijk is komt niet direct duidelijk naar voren in de overwegingen van de RvS, maar wel in haar conclusie: “…, staat daarmee vast dat realiseren van de aanbouw niet is aan te merken als een activiteit als bedoeld in artikel 2, aanhef en derde lid, onder b onder 3o, van Bijlage II van het Bor. Nu vast staat dat het bouwplan evenmin vergunningvrij kan worden opgericht op grond van artikel 3 van Bijlage II van het Bor, is het college gehouden te onderzoeken of het voor het bouwplan een omgevingsvergunning kan verlenen.” Uit het noemen van alleen deze losse mogelijkheden kan worden afgeleid dat het combineren van de mogelijkheid van artikel 3 en artikel 2 volgens de RvS niet kan. De Helpdesk stelt daarom haar visie op dit punt bij.

    De uitspraak betekent dat vergunningvrij bouwen aan een bestaande aanbouw alleen is toegestaan indien de nieuw te bouwen aanbouw niet één geheel is met de al bestaande aanbouw. Ziet het aan te bouwen deel er anders uit, dan zou dit op grond van de uitspraak van de RvS wel zijn toegestaan. Wij adviseren u om met uw gemeente te overleggen over hoe hiermee om te gaan.

    Door Helpdesk bouwregelgeving Rijksoverheid, juni 2013


     Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014