veel gestelde vragen

Mag op ieder gebouw een vergunningsvrije dakkapel gebouwd worden?


  Naar onze mening is er geen reden om de door u genoemde activiteit als vergunningplichtig te zien. Onder het Bblb zou hier al snel sprake zijn van een 'verandering van niet ingrijpende aard'. Onder de Wabo is die term komen te vervallen. Alleen indien er strijdigheid zou zijn met het bestemmingsplan zou hier sprake kunnen zijn van een vergunningplicht (dat lijkt ons niet mogelijk).
  De verandering is dus vergunningvrij onder het Bor. Mocht er sprake zijn van een ernstige strijd met redelijke eisen van welstand dan kan eventueel repressief worden opgetreden. Bij dakpannen lijkt ons dat niet zo snel aan de orde.
  Worden dakpannen door dakpannen vervangen of riet door riet dan zal veelal sprake zijn van (vergunningvrij) onderhoud. Natuurlijk geldt voor dit antwoord dat aan alle andere voorwaarden moet zijn voldaan (geen mo

  Het bouwen van een vergunningsvrije dakkapel is mogelijk op bijna ieder type gebouw, dus niet alleen op een woning maar ook op een bijbehorend bouwwerk (bijgebouw) of een bedrijfspand. Natuurlijk dient de dakkapel wel te voldoen aan de voorwaarden die worden gesteld aan een omgevingsvergunningvrij te bouwen dakkapel. Indien de dakkapel niet voldoet aan één of meer van de voorwaarden, dan is de dakkapel vergunningplichtig. Verder moet u een omgevingsvergunning voor het bouwen aanvragen als u een dakkapel wilt bouwen op:

  Een tijdelijke woning of een ander tijdelijk bouwwerk
  Een recreatiewoning
  Een andere woning die niet bedoeld is voor permanente bewoning

  Zie voor meer informatie de brochure dakkapellen

  Door VROM Helpdesk 1-10-2010

  nument, geen rijks beschermd stads- of dorpsgezicht)

     Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014