veel gestelde vragen

Wat is een 'erf'?


    In artikel 1 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is voor erf de volgende definitie opgenomen:

    Erf: Al dan niet bebouwd perceel of een gedeelte daarvan dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, en, voor zover een bestemmingsplan of een beheersverordening van toepassing is, deze die inrichting niet verbieden.

    Deze definitie is afgeleid uit de jurisprudentie (zie ABRS 15 september 1997, AB 1998, nr. 5). Uitgangspunt is dat het gehele perceel grond bij een hoofdgebouw (woning, bedrijfsgebouw, etc.) in beginsel als erf kan worden aangemerkt. Echter uit de systematiek van een bestemmingsplan kan voortvloeien dat bepaalde, verder van het hoofdgebouw af gelegen, delen van het perceel niet als erf aangemerkt kunnen worden. Dit zal het geval kunnen zijn bij grotere percelen, veelal gelegen buiten de bebouwde kom. Bij die percelen zie je soms dat bestemmingsplannen het perceel onderverdelen in een bouwblok, waar het hoofdgebouw kan worden gebouwd, in een gedeelte dat veelal is aangeduid als Erf I of Tuin I, waarin bijgebouwen en verhardingen mogen worden gerealiseerd, en een deel dat wordt aangeduid als Erf II, Tuin II, Bos of iets dergelijks. Binnen deze laatste bestemming mogen geen bouwwerken , verhardingen en andere bij normaal gebruik als erf te gebruiken terreininrichting worden gerealiseerd. Uitgaande van deze bestemmingsplansystematiek kan gesteld worden dat deze laatstbedoelde delen van een perceel niet aangemerkt kunnen worden als het erf en daar kunnen dus ook geen vergunningsvrije bouwwerken worden gebouwd.
    Bij bestemmingsplannen waar aan- en uitbouwen en bijgebouwen alleen gebouwd mogen worden op een afstand van minimaal 3 meter achter de voorgevelbouwgrens (of voorgevelrooilijn) kan niet gesteld worden dat deze 3 meter-zone niet beschouwd zou kunnen worden als erf. Deze 3 meter-zone is direct gelegen bij de woning en veelal feitelijk ingericht als erf met verhardingen. Daarbij staat het Besluit omgevingsrecht het bouwen op 1 meter achter het voorerf (v oor zover dit achtererfgebied is) nadrukkelijk toe. Dus in die gevallen kan niet gesteld worden dat geen sprake zou zijn van erf. Samengevat: verbieden houdt in dat al het bouwen en verharden is verboden op grond van het bestemmingsplan (of de beheersverordening).

    enen namelijk gezien te worden als vergunningvrije bouwwerken onder de Wabo (Bor).

     Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014