veel gestelde vragen

Is het vervangen van kozijnen door kozijnen van een andere materiaalsoort vergunningvrij?


  In artikel 2, onderdeel 1 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is bepaald dat er geen omgevingsvergunning nodig is indien de bouwwerkzaamheid behoort tot het gewone onderhoud. Wat met gewoon onderhoud wordt bedoeld is nader toegelicht in de toelichting op het Bor: ‘met gewoon onderhoud worden werkzaamheden bedoeld die erop gericht zijn om te behouden wat er is’. In de toelichting wordt ook expliciet aangegeven dat het geheel vervangen van kozijnen door hetzelfde type kozijnen (met gelijkwaardige indeling, aard en uitstraling) onder het normale onderhoud valt. Waar u op dient te letten is dat als er een wijziging optreedt in de detaillering, profilering of vormgeving van het kozijn, dat er dan sprake kan zijn van een bouwwerkzaamheid die het gewone onderhoud overstijgt. Dit is bijvoorbeeld het geval als een nieuwe raamindeling wordt toegepast, wat veelal het gevolg is als de bestaande kozijnen worden vervangen door kozijnen van een andere materiaalsoort. Doorslaggevend criterium is echter of er een verandering optreedt in het uiterlijk. Indien nieuwe kozijnen worden geplaatst van een andere materiaalsoort, maar met een gelijke detaillering, profilering en vormgeving blijft het uiterlijk gelijk en zal er dus wel degelijk sprake kunnen zijn van gewoon onderhoud.

  Naast de toelichting van het Bor, kan deze werkwijze mede uit jurisprudentie worden afgeleid en uit de circulaire 23, december 2002 van VROM (MG 2002-28).

  Indien geen sprake is van gewoon onderhoud kan een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig zijn. Het Besluit omgevingsrecht geeft in bijlage II, artikel 2, onderdeel 7, voorwaarden waaronder dit alsnog zonder omgevingsvergunning mag plaatsvinden.

  Overigens is het aanbrengen van schilderwerk op een kozijn geen activiteit die als bouwen kan worden aangemerkt. Om die reden is voor schilderen nooit een omgevingsvergunning voor het bouwen vereist.
  Natuurlijk kan het bij kozijnen in monumentale panden wel zo zijn dat aanvullend een omgevingsvergunning voor het wijzigen van het monument nodig is.

  Door VROM Helpdesk 1-10-2010


     Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014