veel gestelde vragen

Moet er een vergunning worden aangevraagd voor het aanleggen van een riool?


    Het aanleggen van riolering is vergunningvrij wat de omgevingsvergunning voor het bouwen betreft. De aanleg van riolering valt onder artikel 2, onderdeel 18, onder d van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor): “ondergrondse buis- en leidingstelsels”. Voor het aanleggen van een riolering is dus geen vergunning voor bouwen nodig. Voor de aanleg van bepaalde voorzieningen ten behoeve van de riolering, zoals afzonderlijke bassins, pompkelders en ondergrondse gemalen, is echter wel een vergunning voor het bouwen nodig. Ook kan op grond van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van ‘werk of werkzaamheden’, de oude ‘aanlegvergunning’, noodzakelijk zijn voor zowel de riolering zelf als voor de extra voorzieningen.

    Uitzondering op deze regel zijn buisleidingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Besluit externe veiligheid buisleidingen: “leiding bestemd of gebruikt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, met de daarbij behorende voorzieningen”. Deze vallen onder artikel 3 onderdeel 7 van bijlage II bij het Bor. Dit betekent dat dergelijke buisleidingen in principe alleen geplaatst mogen worden in daarvoor in het bestemmingsplan aangewezen gebieden. Een omgevingsvergunning voor het bouwen is niet nodig, maar indien sprake is van strijdigheid met het planologisch kader (bestemmingsplan e.d.) dient er wel een omgevingsvergunning voor afwijken van het planologisch kader te worden aangevraagd.

    Versiedatum: 19-8-2011


     Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014