veel gestelde vragen

Ik lees in artikel 7 van bijlage II van het Bor dat ik een scheidingsconstructie moet plaatsen in een bijbehorend bouwwerk als dit zowel binnen als buiten de 2,5 meter zone valt. Waarom is dat en wat wordt verstaan onder een inwendige scheidingsconstructie en mag daar een opening in zitten?


  Vergunningvrij bouwen van een bijbehorend bouwwerk op meer dan 2,5 meter van een hoofdgebouw mag alleen als het gebruik van dat bouwwerk ‘functioneel ondergeschikt’ is. Functioneel ondergeschikt wil zeggen dat het gebruik ondergeschikt is aan de functie van het gebouw waarbij gebouwd wordt. Bij woningen zijn (uitbreidingen van) woonkamers en slaapkamers bijvoorbeeld niet te zien als ‘ondergeschikt’. Als het bijbehorende bouwwerk zowel binnen als buiten de 2,5 meter zone wordt gebouwd en het deel binnen de 2,5 meter zone kent een gebruik dat niet functioneel ondergeschikt is aan het gebruik van het hoofdgebouw dan is een scheidingswand verplicht. Zie onderstaand voorbeeld, waarbij het rechter deel van de aanbouw dus functioneel ondergeschikt is.

  Het doel van de inwendige scheiding is dat het daadwerkelijke gebruik van het bijbehorend bouwwerk ook gescheiden wordt en blijft. Het deel binnen de 2,5 meter zone dus bijvoorbeeld als keuken en het deel daarbuiten – functioneel ondergeschikt – als bijkeuken. Het is lastig om dit verschillende gebruik te handhaven zonder dat een inwendige scheiding aanwezig, vandaar dat de wetgever artikel 7 in bijlage II van het Besluit omgevingsrecht heeft opgenomen.

  Zoals in de toelichting op het besluit te lezen is moet onder inwendige scheidingsconstructie hetzelfde worden verstaan als wat wordt bedoeld in artikel 1.1, eerste lid van het Bouwbesluit 2003: “constructie die de scheiding vormt tussen twee voor mensen toegankelijke besloten ruimten van een gebouw, waaronder begrepen de op die constructie aansluitende delen van andere constructies, …”.

  Het doel van de inwendige scheidingsconstructie uit artikel 7 is het volledig van elkaar afsluiten van twee ruimten zodat deze voor een verschillend doel gebruikt kunnen worden.

  Het daadwerkelijke gebruik kan nog prima gescheiden worden wanneer er sprake is van een bouwkundige scheiding met een opening in de vorm van een deur. Het is dan ook toegestaan een deuropening te maken in de scheiding.

  Op het moment dat er sprake is van een ‘scheidingsconstructie’ die geheel te openen is waardoor verwacht mag worden dat deze in het normale gebruik meer geopend zal zijn dan gesloten, is volgens de helpdesk geen sprake meer van een inwendige scheidingsconstructie zoals bedoeld in artikel 7 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht.

   

  Voorbeeld van een inwendige scheidingsconstructie zoals bedoeld in artikel 7  Versiedatum: 26-08-2013

  Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

  Door VROM Helpdesk 26-8-2013


     Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014