veel gestelde vragen

Is voor het aanleggen van een terras een omgevingsvergunning voor bouwen vereist? Is dit anders op het moment dat er een fundering met heipalen onder het terras wordt aangebracht?


  Of een omgevingsvergunning voor bouwen is vereist, is afhankelijk van het antwoord op de vraag of er sprake is van bouwen in de zin van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het plaatsen van een terras is bouwen op het moment dat het terras gezien wordt als “bouwwerk”. De definitie van bouwwerk is niet opgenomen in de landelijke bouwregelgeving, maar in de bouwverordening van de gemeente. De meeste gemeenten hanteren de definitie zoals deze is opgenomen in de Modelbouwverordening:
  Bouwwerk: "Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren".

  Een normaal terras bestaat uit losse tegels die niet met elkaar verbonden zijn. Een normaal terras is dus geen constructie van enige omvang en ook geen bouwwerk. Voor een normaal terras hoeft u geen omgevingsvergunning voor bouwen aan te vragen.

  Een onderheid terras is wel een constructie van enige omvang, bedoeld om ter plaatse te functioneren en vindt steun in de grond. Ofwel een onderheid terras is een bouwwerk dus in beginsel dient daar een omgevingsvergunning voor bouwen voor aangevraagd te worden. Het terras kan vervolgens nog vergunningvrij zijn indien dit als specialistisch bouwwerk met name genoemd wordt in bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) iDit is niet het geval.
  Een redelijke uitleg van de regelgeving is ons inziens, dat indien het terras voldoet aan de eisen die worden gesteld aan een vergunngingvrij bijbehorend bouwwerk, het terras vergunningvrij kan worden gebouwd.
  Het is aan de gemeente om in eerste instantie binnen de grenzen van de wet te beoordelen of al dan niet een omgevingsvergunning voor bouwen nodig is.

  Het kan daarnaast nog zijn dat een omgevingsvergunning is benodigd op grond van artikel 2.1 lid 1 onder b van de Wabo, de voormalige aanlegvergunning. Wij adviseren u bij uw gemeente na te gaan of dit het geval is.

  Door VROM Helpdesk 1-10-2010


     Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014