veel gestelde vragen

Wij hebben een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen binnengekregen voor een bouwwerk dat vergunningvrij is op grond van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Kunnen wij voor dit bouwwerk een omgevingsvergunning verlenen?


  Nee, voor een vergunningvrij bouwwerk kan geen omgevingsvergunning worden verleend. Indien de gemeente op basis van de bij de aanvraag overgelegde gegevens tot het oordeel is gekomen dat het voorgenomen bouwplan een vergunningvrij bouwwerk betreft, dient dit als zodanig aan de aanvrager te worden gemeld. Op de aanvraag om omgevingsvergunning volgt dan dus de mededeling dat er geen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig is. Deze mededeling wordt aangemerkt als een beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) waartegen bezwaar en beroep mogelijk is.
  In dit verband kan worden gewezen op de uitspraak van de AbRS van 18 augustus 2004 (LJN AQ 7004), die weliswaar doelt op de bouwvergunning onder de Woningwet, maar welke strekking ons inziens ook op gaat onder de Wabo:

  Voor de beantwoording van de vraag of voor het bouwen een bouwvergunning vereist is, kan dus een vergunning worden aangevraagd. Ook is het mogelijk via het verzoek tot het treffen van handhavingsmaatregelen antwoord te krijgen op de vraag of een vergunning is vereist (nadat een bouwwerk gebouwd is). De gemeente dient bij het nemen van een besluit op de aanvraag of het verzoek tot handhaving de vraag naar de vergunningplicht als een voorvraag te beoordelen.

  Tegen het besluit dat op de aanvraag om vergunning is genomen (en waarin kan zijn aangegeven dat geen vergunning is vereist) of tegen het handhavingsbesluit (waarin ook de vraag omtrent de vergunningplicht aan de orde komt) kan bezwaar en beroep worden ingesteld.

  Wanneer de gemeente, los van een aanvraag om vergunning of een verzoek om handhaving een oordeel geeft over de vraag of het bouwen een vergunning is vereist, kan dit oordeel in het algemeen niet als een publiekrechtelijke rechtshandeling in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb worden aangemerkt. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt indien het doen van een aanvraag voor een vergunning onevenredig bezwarend is dan wel indien het doen van een verzoek om het treffen van handhavingsmaatregelen wegens het intreden van onomkeerbare gevolgen of anderszins onevenredig bezwarend is.

  Door VROM Helpdesk 1-10-2010


     Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014