veel gestelde vragen

Hoe te handelen bij een vergunningaanvraag waarbij tegelijk met de nieuwbouw een deel vergunningvrij wordt gebouwd?


  Naar mijn mening zijn beide antwoorden van gelijke strekking of in ieder geval zo bedoeld. Er zijn drie mogelijkheden mbt welstand:
  - Er gelden geen welstandseisen voor het gebied
  - Er is wel welstandsbeleid en het betreffende bouwwerk is specifiek uitgezonderd
  - Er is wel welstandsbeleid maar de voorschriften zijn niet van toepassing op een bepaald bouwwerk

  De laatste situatie is een geval waarbij dus bijvoorbeeld impliciet geen eisen gelden voor dakkapellen omdat alle welstandseisen die er wel staan alleen betrekking hebben op op de grond staande bouwwerken. Een sitautie die niet veel zal voorkomen.

  Als er generiek welstandsbeleid is (voor het gebied) gelden de uitzonderingen voor vergunningvrij bouwen dus niet. Het bouwwerk moet niet met naam en toenaam genoemd wor

  De oude uitleg van de Helpdesk bouwregelgeving behelsde een praktische benadering, dus de vergunningvrije delen wel op tekening zetten en daarbij expliciet vermelden dat deze vergunningvrij zijn. Dat is nu niet meer mogelijk door een uitspraak van de Raad van State: LJN : BZ 3375 . In het bouwplan in kwestie is een deel op tekening als vergunningvrij aangemerkt. Dit betreft onder andere een kantoor, badkamer en slaapkamer. Ook het toilet en de meterkast liggen in het vergunningvrije deel.

  In de uitspraak geeft de RvS aan dat de betreffende ruimten bouwkundig en functioneel een geheel zijn en daarom niet in delen te splitsen zijn. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft daar volgens de RvS geen verandering in gebracht. Wat volgens hen wel is veranderd is dat “gedurende de bouw van een hoofdgebouw omgevingsvergunningvrije wijzigingen” kunnen worden aangebracht. Dat houdt echter niet in dat het splitsen van een bouwplan in delen daarmee ook is toegestaan. Alleen het bouwen van bijbehorende bouwwerken tijdens de bouw van het hoofdgebouw is mogelijk gemaakt door deze wijziging. Het splitsen van bijvoorbeeld de slaapkamer in een vergunningplichtig en een vergunningvrij deel is dus niet mogelijk. De ruimte vormt tenslotte bouwkundig en functioneel één geheel. Daardoor moet het geheel dat op tekening staat worden getoetst aan alle weigeringsgronden. De RvS geeft nog wel aan dat de aanvrager ervoor kan kiezen vergunningvrije delen niet op tekening te zetten.

  Wat nu met vergunningvrij bouwen tijdens nieuwbouw en de bouwaanvraag? Na deze uitspraak kan het alleen nog maar zo zijn dat de vergunningvrije delen geen onderdeel mogen zijn van de aanvraag. De RvS concludeert dat als die delen wel in de aanvraag zijn opgenomen, ze ook getoetst moeten worden. En, bij strijd met het bestemmingsplan, moet de aanvraag geweigerd worden, indien een vergunning voor handelen in strijd met bestemmingsplan niet kan worden verleend. Maar de RvS concludeert ook dat tijdens de bouw vergunningvrij gebouwd mag worden. Vergunningvrije delen moeten dus niet op tekening worden gezet, maar zijn wel vergunningvrij toegestaan.

  Voor het bouwplan in kwestie kan dat consequenties hebben. Als er maar één toilet in de woning aanwezig is, zal er toch een toilet in het bouwplan moeten worden opgenomen om aan het Bouwbesluit te voldoen. Daarnaast zal bijvoorbeeld twee keer een EPC-berekening gemaakt moeten worden. Eén voor het bouwplan zoals wordt ingediend en één voor het bouwplan zoals het wordt gerealiseerd. De vergunningvrije aanbouw maakt namelijk deel uit van de nieuw gebouwde woning, dus moet het geheel voldoen aan de nieuwbouweisen uit het Bouwbesluit. In voorkomend geval kunt u het beste in overleg met uw gemeente nagaan hoe hier mee om te gaan.

  Door helpdesk Bouwregelgeving, Rijksoverheid, juni 2013


     Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014