wat is bouwen?

De activiteit bouwen valt alleen onder de Wabo wanneer daadwerkelijk sprake is van bouwen. Klinkt logisch. In de praktijk blijkt er toch een lastig grijs gebied te bestaan. Is het opgangen van een reclamedoek bijvoorbeeld bouwen waar u vergunning voor nodig heeft voor de activiteit bouwen? U kunt door een gemeente nooit worden gedwongen om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen in te dienen indien de werkzaamheden geen bouwwerkzaamheden zijn. Ook de technische eisen uit het Bouwbesluit zijn niet van toepassing indien het geen bouwen betreft.Wat is bouwen?

Onder bouwen wordt verstaan het oprichten of veranderen van een bouwwerk of een standplaats. De definitie van bouwen bestaat uit 4 elementen

1 Oprichten
Is het nieuw plaatsen van een bouwwerk. Bijvoorbeeld het oprichten van een woning, tuinhuisje, serre, enz. Een bestaande schuur verplaatsen naar een andere locatie betreft ook het oprichten van een nieuw bouwwerk. Er kan in dat geval geen sprake zijn van 'verbouwen', aangezien de schuur nog niet op de betreffende locatie stond.

 

2 Veranderen
Hier moet gedacht worden aan verbouwsituaties of het vernieuwen en onderhouden van een bouwwerk.

3 Standplaats
Onder een standplaats moet worden verstaan een kavel, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten. Het plaatsen van een woonwagen op een standplaats moet dus worden gezien als bouwen en is bouwvergunningplichtig.

4 Bouwwerk
Onder een bouwwerk wordt verstaan elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren.

 

De definitie van een bouwwerk bestaat uit 4 voorwaarden:

1 Constructie
Een constructie is een driedimensionaal gebouwd object. Het aanleggen van een weg is bijvoorbeeld geen driedimensionaal object (wordt als tweedimensionaal object aangelegd) en is dus ook geen constructie. Een zandkasteel, berg met aarde, leidingen, mestzakken zijn ook geen constructies.

2 Enige omvang
Onder enige omvang moet ongeveer een object worden verstaan van minimaal 2 m2. Bijvoorbeeld een vuilnisbak, naambordje bij de voordeur, brievenbus, kleine tuinkabouter zijn meestal kleiner dan 2 m2 en kunnen daarom ook niet als bouwwerk worden aangemerkt. De precieze begrenzing van enige omvang is echter moeilijk te trekken. Uit jurisprudentie blijkt bijvoorbeeld dat een reclamebord van 1,5 x 0,5 meter als een bouwwerk wordt aangemerkt.

3 Direct of indirect steun vindt in of op de grond
Een boot die drijft en vaart op water is niet verbonden of verankerd met de grond. Een boot kan in dat geval niet als bouwwerk worden gezien. Is de boot echter verankerd aan een wal (bijvoorbeeld in het geval van woonboten), dan moet de boot wel degelijk als bouwwerk worden beschouwd mits de woonboot ook de functie heeft om ter plaatse te functioneren.

4 Om ter plaatse te functioneren
Een verplaatsbaar object zoals een caravan, bloemenkraan, demontabele schuur, keetwagen, frietkraan moet als bouwwerk gezien worden indien het object plaatsgebonden is. Een object is over het algemeen plaatsgebonden indien het object meer dan 31 dagen op dezelfde plaats staat. Maar ook hier is de precieze begrenzing moeilijk vast te stellen. Een tent die bijvoorbeeld ergens 2 maanden staat zal waarschijnlijk niet als bouwen worden aangemerkt.

 

Voorbeelden van wel of geen bouwwerken

Steiger
In het geval de steiger drijvend wordt uitgevoerd, dan is de steiger niet met de grondverbonden en is dus geen bouwwerk. Een drijvende steiger zal echter in veel gevallen plaatsvast verankerd zijn aan de wal en dus wel als bouwwerk beschouwd moeten worden. Steigers zijn dan ook vrijwel altijd regulier bouwvergunningplichtig.

Drijvende boothuizen
Indien deze verankerd zijn (via beugels aan een betonpaal) is een boothuis een bouwwerk. (verbonden met de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren)

Vijver
Een vijver bestaande uit een folie in een gat in de grond lijkt ons niet te voldoen aan de definitie van een bouwwerk (er is geen sprake van een constructie). Indien er gemetseld gaat worden zal de vijver wel een bouwwerk zijn en dus bouwvergunningplichtig. Ook het aanbrengen van een houten constructie is volgens ons bouwvergunningplichtig.

Reclamedoeken
Een reclamedoek is geen constructie en dus ook geen bouwwerk. Voor het aanbrengen van reclamedoeken is daarom ook nooit bouwvergunningplichtig. Wel kan een reclamevergunning op grond van de APV noodzakelijk zijn.

Konijnenhok
Een object is pas een bouwwerk indien het een constructie van enige omvang betreft. Onder enige omvang moet ongeveer een object worden verstaan van minimaal 2 m2. Een konijnenhok zal pas een bouwwerk worden bij enige omvang. Hetzelfde zal gelden voor het aanbrengen van een naambordje bij de voordeur, monteren van een deurbel, enz. Schilderen Het aanbrengen van een verflaag is geen constructieve voorziening en dus geen bouwwerk.

Schilderwerkzaamheden
zullen dus nooit bouwvergunningplichtig zijn.

Aanbrengen van een stuclaag
Het aanbrengen van een stuclaag kan om constructieve redenen worden aangebracht. In dat geval is het bouwvergunningplichtig.

Lees meer op de WIKI pagina van OmgevingsWeb over wat is bouwen met jurisprudentie
Regels vergunningvrij bouwen worden per november 2014 ingrijpend gewijzigd

Meer informatie over de nieuwe regels:

 


Netwerk OmgevingsWeb

      

Over OmgevingsWeb
 Sitemap vergunningvrij bouwen

Beginpagina       Downloads       Wettekst       Test uw kennis       Forum       Nieuws       Vragen en
antwoorden
      OmgevingsWeb.nl ©
2010-2014